Õppedisain

4. loengu reflektsioon

Õppedisani eesmärk ei ole panna paika täpset sisu vaid panna kokku blueprint. Sisu loovad ainespetsialistid. Aine viimane loeng sai läbi, teha on veel rühmatöö. Kõik tundub jätkuvalt väga segane. Nagu antud ainest selgus siis segaduse tekitamine pidi õppimises hea olema. Vähemalt lõpuks sai see selgeks, et tähtis on et kaasused jookseksid rühmatöös teemadest läbi. Me lähenesime rühmatöös pigem traditsioonilist teed pidi- teemade kaupa ja pöörasime kaasustele vähem tähelepanu. Kaasuste välja töötamise asemel keskendusime teemade välja töötamisele. WHAT? SO WHAT? NOW WHAT?  Tundub väga huvitav reflektsiooni viis olevat. Kui vaid suudaks sellega edasi minna ja ainult puhtalt paberile pandud sõnadeks ei jääks.

Kokkuvõtte:

 • Merrilli mudelis ei ole evalvatsiooni.
 • ADDIE on kõige levinuim disaini üldmudel.
 • Formatiivne e- õpisüsteemi arendamine/parendamine
 • Summatiivne e- otsus õpisüsteemi hankimise või hülgamise kohta
 • Kirkpatrick (1959) tasemed:
  • Reaktsioon (õppijate isiklik arvamus, tagasiside) – vaatlus, intervjuu, küsimustikud
  • Õppimine (oodatud õpitulemuste saavutatus)- test, eksam, vaatlus, hindamisportfoolio
  • Käitumine (õpitu rakendamine töös/elus) – vaatlus, intervjuu. Hinnatakse 2 kuud kuni aasta pärast koolitust.
  • Tulemused (tõhusam töö)-
 • meetodid: eksperiment vs eksperthinnang (heuristikud, delfi-meetod)
 • Mõnedes magistritöödes on tehtud katseid kontroll ja tavarühmaga, aga kontroll on saanud paremaid tulemusi. Inimese enda hinnang õpitulemuste osas ei ole õige.
 • Andmete kogumiseks vaatlused, ankeetküsitlusedm intervjuud, walkthrough
 • Evalvatsiooni objektid: õppesisu, strateegia ja taktika, ülesanded, hindamismeetodid ja –vahendid, interaktsioon, õppematerjalid, õpikeskkond, õppekorraldus.
 • Portfooliopõhine hindamine (Educause, Mahara, ELGG)- portfoolio kui õppimise lugu
 • Reflektsioon portfoolios:
  • WHAT? – mida ma olen õppinud ja oma õppimise näitamiseks kogunud (minevik)
  • SO WHAT? – ja mis sellest? – miks (mis osad sellest) on see minu jaoks oluline (olevik)
  • NOW WHAT?- kuhu edasi? – mida kavatsen õpituga peale hakata, kuhu soovin areneda edasi (tulevik).


 

Advertisements
Õppedisain

3. loengu reflektsioon (Õpetamise strateegiad. Õppevara disain)

 

Ja tuleb jälle Merrilli „Kivike tiigis“. Igakord kui ma seda kuulen või loen tundub mulle, et ma saan sellest aru või vähemalt midagigi saan sellest aru ja siis kui teadmisi on vaja rakendada on pea tühi ja kõik on pea peale pööratud. Tundub, et rühmatööga liigume me vales suunas, aga samas õigesse suunda tagasi tulla ei oska. Antud loengu tulemusena peaksime me suutma paika panna oma õpetamise strateegia Leplanneris, tundub ulmeline.

Kokkuvõte:

osised

Õppedisain

Õppedisaini 2. loengu reflektsioon

Teises loengus meeldis mulle hea õppedisaini kriteeriumite skeem, millega seoses tulid silme ette õnnetud, kuid tublide tulemustega eesti kooliõpilased. Õppe atraktiivsuse küsimus on üks, millega üldhariduskoolides tegeletakse, kuid veel suurem rõhk on sellel kõrghariduses ja veel enam igasugustel tasulistel koolitustel. Kehva mainega koolitusele ei taha ju meist keegi minna. Samas ei tahaks ka minna koolitusele, kus koolituse alla pandud ressursid on liiga suured võrreldes saadava kasuga. Naljatledes võiks õppedisaini eesmärgi võtta kokku lausega: Inimese sisemist motivatsiooni ergutades maksimaalse kasu (õpitu) poole minimaalsete kuludega (nt motivatsioon, aeg).

Tegumianalüüsi ja eesmärkide konkreetse püstitamisega olen ka varasemalt kokku puutunud, täpsemalt küll tegevuse analüüsimise ja tegevusteraapia eesmärkide seadmisega. Õpiväljundite kirjutamisega ma varasemalt kokku polnud puutunud ja see oli minu jaoks esmakordne kogemus.

Kokkuvõtvalt:

 • LAMS- vahend mindmappide tegemiseks
 • Hea õppedisaini kriteeriumid on attractiveness (kuidas õppijad õppetegevusi tajuvad), effectiveness (kas tajutatakse õppimise maksimaalset eesmärki) ning efficiency (kui palju vaeva tajutud eesmärgi saavutamisse tuleb panna).
 • Terviktegum (whole task)
 • Hierarhiline tegumianalüüs: töö (job)- funktsioonid- tegumid (task)- alategumid (subtasks)- operatsioonid). Nt. Sekretär- E-posti suhtlus – E-kirja koostamine ja lugemine- … – kirja teema lisamine, meilikliendi käivitamine.
 • Iga tegumi kohta eesmärk mõõdetaval kujul: soorituse viis, tingimused, vajadusel soorituse määr (kiirus), kontekst (nt klass) ja abivahendid.
 • Üldised õpieesmärgid jagunevad konkreetseteks õpiväljunditeks (learning outcomes)
 • Bloomi õpieesmärkide taksonoomia:
teadmine Loetleb, defineerib, tunneb pildilt ära, osutab, demonstreerib
mõistmine Võtab kokku, kirjeldab oma sõnadega, tõlgendab, selgitab
rakendamine Koostab, teeb, muudab, lahendab, teostab, ehitab
analüüs Analüüsib, järjestab, eristab, võrdleb, süstematiseerib
süntees Kombineerib, integreerib, korrastab ümber, loob
hinnang Hindab, otsustab, valib, testib
 • Merrili õpitulemuste taksonoomia
  Kirjutab essee miks see riik on demokraatlik või ei ole   Loob reegli Kõrgema taseme mõtlemise oskused (loomine, analüüs, süntees)
  Valib kedagi demokraatlikult     Rakendab
  Selgitab oma sõnadega demokraatiat     Mõistab
Microsoft Windows on op.süsteem Demokraatia definitsioon     Teab
FAKT MÕISTE PROTSEDUUR REEGEL  

 

Õppedisain

Õppedisaini 1.loengu reflektsioon

Esimesest loengust on meelde jäänud paras ehmatus kui selgus, mida peame aine raames grupitööna ära tegema. Hetkel kui üritasin ka seda oma õele selgeks teha tõdesin, et mul pole aimu, kas ma reaalselt sain asjast üldse aru. See võis kõlada umbes järgnevalt:

„Me peaksime tegema gümnaasiumi riiklikku õppekava toetava õppematerjali, aga tegelikult me ise seda ei tee vaid me teeme hoopis sellest, kuidas õpilased seda teevad. Et me nagu ei tee midagi valmis vaid me teeme hoopis selle valmis, kuidas teoreetiliselt õpilased peaksid ise midagi valmis tegema. Said aru? Ma ei saanud, aga kõlab põnevalt. Ja me peaksime seda tegema koostöös reaalsete õpilastega!“

Minu teadmised koostööst õpilastega piirduvad enda kooliajaga, kuna koolis pole ma töötanud. Pärast gümnaasiumi lõpetamist pidi minust saama õpetaja, kuid ma ei saanud sisseastumiseksamitest läbi. Mõte õpetamisest/õppimisest aga mulle meeldib ja aine õppedisaini alused võiks olla üks osa sellest, mille pärast ma haridustehnoloogia erialale õppima tulin. Selleks, et ainest midagi kaasa võtta, panen siia kirja enda jaoks kõige tähenduslikuma.

Kokkuvõtvalt:

 • Disainimine: teen prototüübi ja lähen sihtrühma juurde vs teen sihtrühma seas uuringu ja siis teen prototüübi
 • Õppedisain (instructional design)- õppeprotsessi ja õpikeskkonna süsteemne kavandamine, mille eesmärgiks on muuta õppimine tulemuslikumaks, tõhusamaks ja huvitavamaks.
 • Õpidisain (Learning Design)- IMS spetsifikatsioon õpitegevuste jadade kirjeldamiseks standardiseeritud viisil.
 • IMS (IMS Global Learning Consortium)– Organisatsioon, mis töötab välja ja propageerib avatud tehnilisi spetsifikatsioone koostöövõimelise haridustehnoloogia jaoks. Mitmed IMS spetsifikatsioonid on saanud üle maailma de facto standardiks (HTS)
 • Õppe- (õpetamine– interventsioon, sekkumine õppija arengu „normaalsesse“ kulgu) vs õpi- (õppimine– uue tähenduse loomine läbi isikliku kogemuse mõtestamise)
 • Õpi- ja õpetamiskäsitused: transmission (teadmiste ülekanne), transaktsioon (tehes õppimine), transformatsioon (õppimine kui maailmavaate muutumine, valgustatuks saamine). Eesti haridusstrateegia 2020: muutunud õpikäsitus
 • Õpisüsteemid (instructional systems): CBI (1:1), CAI (arvuti täiendava abivahendina), ILE (tehisintellektita interaktiivne õpikeskkond), ITS (tehisintellektiga interaktiivne õpikeskkond), microworlds (tehiskeskkonnad), CSCL (läbi omavahelise suhtluse), EPSS (käivitub valesti tegemisel), virtuaalõpe (WBT, WBI, e-õpe), E-õpe 2.0 (MOOC, õpivõrgustikud)
 • Õpisüsteemi tüübid: Lineaarne, lineaarne (hargnemis- ja vahelejätmisvõimalustega), „laadaplatsi“ mudel.
 • Õppedisaini mudelid:
  • Gagne klassikaline koolikeskne lähenemine tunni tasandi õppedisainile
  • ADDIE– Analysis-Design-Development-Implementation-Evaluation (lineaarne, kasutaja tagasiside alles I)
  • Dick & Carey
  • ASSURE
  • ISD- Instructional Systems Design
  • Jonasseni 3c mudel- IVA on arendatud selle põhjal
  • Merrienboer´i 4C/ID mudel- keerukate kognitiivsete valdkondade jaoks
  • Merrill: „Kivike tiigis“ mudel
Õpikeskkonnad ja -võrgustikud

Neljas teema: 1:1 arvutikasutus ja õpikeskkondade arengusuunad

See postitus on vastus sellele ülesandele. Ma lugesin Horizoni koolide raportit .  Raporti põhjal on peamisteks trendideks: 1) programmeerimine 2) STEAM õppimine, 3) õppimise analüüsimine 4) õpikeskkonna ümberstruktureerimine 5) innovatsiooni rakendamine 6) sügava õppimise meetodid. STEAM õppimise rakendamise puhul jagan artiklis välja toodud muret, et teised ained võivad seetõttu tahaplaanile jääda. Kindlasti peab jääma osadele õpilastele ka võimalus minna mööda pehmemaid aineid juhul kui süvendatud teadmised STEAM ainetest ei ole neile sobivad. Kool peaks looma soodsad tingimused enesearenguks ning selle rakendamisel tuleb lähtuda õpilase sisemisest motivatsioonist. Kõigile õpilastele on kindlasti vajalikud baasteadmised, aga võimalus ainetega süvitsi minna peaks olema seotud enamuse ainete mitte ainult üksikute eelistatutega.

Olles ise õppinud ajal, kus programmeerimisest, robootikast, nutiseadmetest ja muudest sarnastest lahendustest koolis juttu polnud, tunnen kohati isegi veidi kadedust. Vaimusilmas kujutan ette kui huvitav võib tänapäeva õpilastel koolis olla (aga kui õpilastel küsida siis ega suur osa neist vist mu vaimustust ei jaga). Kindlasti on tänapäeva õpilastel digitaalsete oskuste omandamine palju lihtsam ja tuleb loomulikumalt kui neil, kes on varasematest põlvkondadest. Sellega meenub, kuidas mu vennapoeg aitas ühel mu tuttaval valmistada ülikooli aineks arvutimängu. Kuidagi nad said selle valmis, aga mu tuttaval kulus vist terve päev, et reaalselt aru saada, miks ja mida tehti. Vahest rääkides lastega tundub, et nad räägivad tundmatus keelest, millest mina aru ei saa. Kui mitte varem siis kindlasti hetkel oleme me ajastus, kus pidev enesetäiendamine on vajalik selleks, et suuta maailmaga samas tempos püsida. Samas olen avastanud, et pärast haridustehnoloogia õpingute alustamist olen ma leidnud end õpetamas eakaaslastele erinevate rakenduste ja vahendite kasutamist. Võin kindlasti väita, et minu oskused digimaailmas on saanud uue taseme tänu siinsetele õpingutele. Kuna ma ise koolisüsteemis ei tööta siis olen paljudest rakendustest, vahenditest ja meetoditest kõrvale jäänud. Kursusekaaslaste ja õppejõudude teadmised on sellest osas väga suureks abiks olnud.

Mind teeb veidi murelikuks tehnoloogia ja digimaailma pealetung. Noorena meeldis mulle väga arvutimänge mängida ja võisin tunde arvuti ees istuda. Nüüd olen samas situatsioonis, aga seoses enesetäiendamisega. Mingi hetk oli tunne, et mobiilist on saanud isiklik kehaosa, mis pidi kogu aeg läheduses olema. Enda kogemusele tuginedes leian, et liigne infotulv hakkab ükshetk väsitama ja muserdama sest raske on hoida tasakaalu töö, kooli, kodu vahel. Digipädevused on tähtsad, aga veel tähtsam on tervis. Tehnoloogia võidukäigu ajastul on tähtis õpetada inimestele, kuidas tulla toime kogu selle survega ning vaadata et laste vaimne ja füüsiline tervis ei kannataks selle tõttu.

Nagu sai mainitud siis vahepeal kasutasin ma mobiili väga aktiivselt. Tegelikult teen ma seda ka praegu kuigi tunnen, et vajan vaimse tervise säilitamiseks uusi strateegiaid. Õppetöös kasutan mobiili põhiliselt grupitööde tegemisel tähtaegade kokku leppimiseks, materjalide üles pildistamiseks, kiireks info otsinguks kui arvutit käepärast pole, tunniplaani vaatamiseks. Samuti loen sotsiaalmeedias (põhiliselt facebookis) ringlevaid minu huvidega ühtivaid postitusi. Vahest kasutan ka tahvelarvutit selleks, et lugeda artikleid ja samal ajal arvutisse kirjutada kokkuvõtteid. Üldiselt aga eelistan õppimiseks kasutada arvutit kodus, kuna olen loonud seal endale head õpitingimused (nt eraldi suur monitor, kuhu mahub kõrvuti ilusti kaks programmi- nt üks info otsimiseks ja teine kõrval kohe info sisestamiseks).

Mina isiklikult olen kasutanud loovate ülesannete rakendamisel sellist rakendust nagu Metronome Beats. Seda saab kasutada kuni 1 minutiliste intervallidega ajavahemikke ära märkimiseks. Väga hea loov ülesanne on nt joonistamine, kus kõigil grupiliikmetel on igaühel paber ees. Kõik istuvad ühes ringis. Iga teatud intervalli tagant tuleb paber kõrvalolijale edasi anda ja midagi paberile juurde lisada. Ajavahemik peaks olema lühike (5-10 sekundit), et etteantud aja jooksul ei jääks aega mõtlemiseks vaid tuleb lihtsalt täiendada sinu ette jõudnud paberit paari kriipsuga või ühe detailiga. Olen kasutanud Metronome Beatsi paberi edasi andmise signaliseerimiseks (seatud ajavahemiku tagant kõlab piiks). Ring saab täis kui inimeseni jõuab tema enda paber tagasi. Tavaliselt tabab siis inimesi meeldiv üllatus, kuidas nende alustatud ideest on saanud hoopis mingi teine asi. See on ainuke näidis, mille suutsin hetkel üles leida. See joonistus valmis siis Täiskasvanute mängujuhtimise koolitusel (koolitajaks Eli Sukles ja Mikk Merekivi). Kindlasti soovitan Eli tegemistel silma peal hoida kui näiteks otsite koolitusvõimalusi noortele. Sellele koolitusele lisaks toimus hiljem ka 2-päevane mängude laager, mis oli super tore.

 

Õpikeskkonnad ja -võrgustikud

3.teema: hajutatud arhitektuuriga ja personaalsed õpikeskkonnad

See postitus on vastuseks sellele postitusele. Arutletavaks artikliks valisin Johnson et (2008) artikli personaalsete õpikeskkondade rakendamisest läbi teooria ja võttes arvesse inimfaktorit. Selleks, et artiklile ligi pääseda on esmaseks ülesandeks tuvastada ära, kuidas leida ülesse TLU artiklite andmebaas. Iga kord näen ma sellega nii palju vaeva. Õnneks olin ma viimane kord piisavalt tark, et leht järjehoidjaks märkida. Tallinna Ülikooli kodulehest ma ei hakka rääkimagi- seal pole mingit probleemi ära eksida. Pärast edukat sisse logimist oli soov asuda artikli kallale, kuid tuli välja, et seda pole täistekstina saada. Pärast järjekordset parooli vahetust (sest ainuke asi, mis meeles oli oli see, et see on see koht, kus tuli keeruline parool panna) leidsin siiski artikli vajalikust keskkonnast üles. Asume siis asja kallale.

Artiklis otsitakse vastust küsimusele, et kui me tahame tehnoloogia abil paremat õppedisaini siis millised peaksid olema seda disaini toetavad tehnoloogilised lahendused. Antud küsimusele vastuse otsimiseks kasutatakse VSM mudelit, mis koosneb elujõulisele süsteemile vajalikest alasüsteemidest ja nende vahelistest suhetest.

Capture.PNG
Joonis Johnson et (2008) artiklist

Antud mudeli näitena tuuakse näiteks ülikooli õpinguid, mille raames on tähelepanu keskpunktis erinevate ainete sisu edasi andmine, aga mitte nende omavaheline sidumine. Sama mure on ka koolides- õpilased ei saa aru, miks nad peavad teatud asju omandama- nende jaoks on omandatav lõimimata reaalse eluga. Väga hästi kogeb sellist segadust tähelepanu nõudvates loengutes, kus hetkeline mõtterännak jätab su korraks infost ilma ja on väga raske uuesti teemasse sisse minna. Personaalse õpikeskkonna puhul nähakse võimalust vähendada erinevate programmide kasutamist ja lasta inimesel valida endale kõige sobivamad programmid, mida kasutada teadmiste omandamisel ja nende sidumisel.

Selle teemaga seoses meenub õpianalüütika loeng, kus arutasime võimalusi, mida õpianalüütika rakendamine Tallinna Ülikoolis võiks õppijatele ja koolile anda ning kuidas ennetada tudengite välja kukkumist. Kuna ma varasemalt siin õppinud pole siis algul oli üsna raske orienteeruda erinevates süsteemides ja neid endale selgeks teha. Rääkimata siis kõigist neist teistest õpikeskkondadest, mis erinevatest ainetest kohe juurde tulid. Mina isiklikult tunnen puudust võimalusest, et mul on kõik vajalik info ühes kohas ja kergesti leitav. Kui mul oleks kohe pärast õpingukava koostamist olnud silme ees keskkond erinevate kursuste tähtaegadega siis see oleks lihtsustanud ka ajagraafikus püsimist. Teoreetilist tegin ma endale Trello keskkonna, kuhu jõudsin sisestada poolte kursuste tähtajad ja kõige tähtsama info, aga praktikas ajapuuduse tõttu ma hiljem sinna ei jõudnud, et kuupäevi kontrollida.

Personaalsete õpikeskkondade rakendamine nõuab õpetajalt üleminekut seniselt antava sisuga õppimise kontrollimiselt teistele meetoditele. Kindlasti ei ole see lihtne. Inimesed ei taha lahti lasta oma väljakujunenud harjumustest, uskumustest, oskustest. Ka osade õppijate jaoks on raske ületada oma seniseid õpiharjumusi. Mulle endale tundub mõte ennastjuhtivast õppijast sobiv, kuid samas on ka inimesi, kes tahavadki et kõik oleks neile ette seatud ja tunnevad end ebamugavalt liigsete valikuvõimaluste ees.

Minu personaalse õpikeskkonna joonis on all. Kahepoolne nool näitab info liikumist kahes suunas (nii tarbijana kui loojana). Enamus komponentides olen ma nii sisu tarbijaks kui loojaks. Tallinna Ülikooli ASIO ja ÕIS, internet (WWW) on üldiselt kasutatud ainult info tarbimiseks.

Capture2

Ps! Avastasin alles pool päeva hiljem, et ma alustasin selle skeemi koostasin eestikeelse minaga ja lõpetasin inglise keeles. Kui keegi oleks mulle öelnud, et ma 3 kuuga harjun inglise keeles kirjutamisega nii ära, et ma hakkan seda ka eestikeelsetes ülesannetes kasutama siis ma oleks ta välja naernud. Ma olen avastanud, et ma isegi mõtlen kohati inglise keeles. Eks see ole seetõttu, et see semester on mul viis inglise keelset ainet. Nii lihtne ongi globaliseeruda 😛

Lisan siia ka ühe teise skeemi, mida tegin aines Mängu sisemise loogika disain. Ma arvan, et pigem näeb mu personaalne õpikeskkond selline välja (tohutult paljude ristviidetega), aga mul ei olnud lihtsalt aega nii põhjalikult seda ette võtta.

Mängusisemiseloogikadisain.PNG

Kasutatud kirjandus

Johnson, M., & Liber, O. (2008). The Personal Learning Environment and the human condition: from theory to teaching practice. Interactive Learning Environments, 16(1), 3–15. http://doi.org/10.1080/10494820701772652

Õpikeskkonnad ja -võrgustikud

Õpihaldussüsteemid

Antud postitus on vastuseks sellele ülesandele.  Läbi loetavaks artikliks valisin Siemens (2004) artikli õpihaldussüsteemidest ja õppimisest. Autori jaoks on murekohaks see, et õpihaldussüsteemide kasutuselevõtuga on toimunud õppimise alustes nihe. Autor rõhutab, et õppimine ei peaks lähtuma õpihaldussüsteemi disainist (valikuvõimalustest) vaid sellest, mida on vaja reaalselt õppida. Lahendusena näeb ta holistilist õpikeskkonda, kus õpihaldusssüsteem on üheks osaks, aga mitte põhiosaks.

Antud artiklis käsitleti ka loengus arutatud teemat, et kui funktsionaalne peaks üks õpihaldussüsteem olema. Autor toob välja, et mida rohkem funktsioone ühes programmis on, seda rohkem kaotab ta väärtust keskmise kasutaja jaoks. Keskmine kasutaja, keskmine hinne, keskmine inimene, keskmised oskused jne. Aga kui ta ei ole keskmine kasutaja, kui tal ei ole keskmisi oskusi? Meil on mõlemal pool äärmustes kasutajad. Mis sobib keskmisele kasutajale jääb liiga lahjaks ühel pool olijale ja samas liiga keeruliseks teisel pool olijale. Kas tuleks alati mõelda ainult keskmisele kasutajale? Mis juhtuks kui keskmist kasutajat (kõigi kasutajate keskmist) rakendataks nt riiete, jalanõude, jalgrataste, prillide ja muude asjade osas. Paljud jääksid täitsa hätta, sest füüsilisel kujul keskmist kasutajat ei ole olemas. Leian, et õpihaldussüsteem, õppematerjal või muu programm peab olema kohaldatav nii õppija kui ka õpetaja (eri)vajadustega. Näiteks meedia valikul ja õpiülesannete koostamisel tuleks arvestada erinevate õpistiilidega õppijatega (HITSA, 2015), digitaalne õppekirjandus peab olema mõistlikus ulatuses kohaldatav vaegnägijate ja vaegkuuljate jaoks (Õppekirjandusele esitatavad nõuded … , 2016), digipöörde üheks mõõdetavaks eesmärgiks on, et 2020. aastal peavad kõik õppijad kasutama iga päev õppetöös arvutit või muud digiseadet (Eesti elukestva õppe …, 2014).

Digitaalsete õppematerjalide koostamiseks on HITSA (2015) koostanud juhendi, mille järgi hea digitaalse õppematerjali tunnuseks on sealhulgas ka kohandatavus (erinevates õpiolukordades ja erinevate õppijatega) ja kasutajasõbralikkus (sh sobilik ka erivajadustega õppijatele). Samas juhendis on toodud välja ka võimalus hinnata loodud õppematerjali kvaliteetsust, kuid neid kahte tunnust millegi pärast hindamisaluste hulka ei arvata. Kust peaksid tulema õpilaste (eri)vajadustega arvestavad materjalid kui antud temaatikat pole täpsemalt käsitletud digitaalsete õppematerjalide koostamise juhendis? Kas tänapäevased õpihaldussüsteemid on kergesti kohandatavad vaegnägijale, vaegkuuljale või mõnda alternatiivset arvuti sisendseadet kasutavale inimesele sobivaks? Kahtlustan, et ei ole ja mida vähem on süsteemil funktsionaalsust seda ebatõenäolisem on ka, et keegi seda ära teha suudab. Õpihaldussüsteemi funktsioone ja digitaalset ligipääsetavust puudutavatest koolitustest jääb väheks kui programm ise kohandamist ei võimalda. Digitaalne õppevara (sh õpihaldussüsteemid ja õppematerjalid) peab arvestama õpilaste, õpieesmärgi ja õpetajate vajadustega. See ei tohiks olla liiga keeruline tava kasutaja jaoks, aga samas ei tohiks saada ka barjääriks osadele õppijatele hariduse omandamisel.

Olles ise erivajadustega inimestele kergemaid lehekülgi arvuti kasutamiseks, suhtlemiseks, mängimiseks koostanud Communicator 5 programmis siis kuigi funktsioonide paljusus võib algul ära ehmatada siis pikemas perspektiivis tasub see end ära, kuna ei hakka sinu oskuste kasvades loodava materjali arendamist takistama. Antud programmiga töötades jõudsin siiski punkti, kus olemasolevast ei piisanud ja hetkel otsime võimalusi tuua osad funktsioonid programmist välja ning luua uue ühilduva ja toetava tagataustal jooksva programmi eraldi tekstitöötluseks ja kõnesünteesiks. Ehk siit tuleb kohe teine märksõna- kui asi ise ei suuda funktsionaalsust pakkuda siis peaks ta võimaldada koostoimet teiste programmidega.

Ma leian, et õpihaldussüsteem peaks olema pigem suurema funktsionaalsusega või vähemalt suutma koostoimida teiste rakendustega. Mitme programmi omavahelisel kombineerimisel muidugi suureneb ka oht vigade tekkeks. Ühel hetkel erinevad programmid ei pruugi enam töötada lihtsalt nii nagu varem. Samuti räägib erinevate programmide rakendamise kahjuks ka see, et mitme erineva programmi omandamine on kasutaja jaoks keerulisem.

Ühe õpihaldussüsteemi katsetamisest kirjutan eraldi postituses.

 

Kasutatud kirjandus:

Eesti elukestva õppe strateegia 2020. (2014). Loetud aadressil: https://www.valitsus.ee/sites/default/files/content-editors/arengukavad/eesti_elukestva_oppe_strateegia_2020.pdf

HITSA. (2014-2015). Digitaalse õppematerjali loomise soovitused. Juhend digitaalse õppematerjali autorile. Loetud aadressil: http://oppevara.hitsa.ee/kvaliteet/

Siemens, G. (2004). Learning Management Systems: The wrong place to start learning [ajaveebipostitus]. Loetud aadressil  http://www.elearnspace.org/Articles/lms.htm

Õppekirjandusele esitatavad nõuded, õppekirjanduseretsenseerimisele ja retsensentidele esitatavad miinimumnõuded ning riigi poolt tagatava minimaalse õppekirjanduse liigid klassiti ja õppeaineti. (2016). RT I, 29.03.2016, 1. Loetud aadressil: https://www.riigiteataja.ee/akt/129032016001